பொய்க்கால் குதிரை

amil traditional art dummy horse dance

Read More
புரவி ஆட்டம்

The traditional Tamil art of Puravi attam is called poikkalkuthirai

Read More
பொய்க்கால் குதிரை

The art of Tamil kings refining the country

Read More
பொய்க்கால் குதிரை

The nature of the horse can be seen in this dance

Read More
புரவி ஆட்டம்

Traditional art with beautiful style

Read More
கொக்காலி கட்டை ஆட்டம்

bharatha kalai koodam has the best artists

Read More